Báo cáo tóm tắt hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam và điểm sáng thu hút đầu tư công nghiệp 05 tháng đầu năm 2024