Báo cáo hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam 2023 - Điểm sáng thu hút đầu tư