Báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng công nghiệp tại Việt Nam Q2/2023